ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

Δικαιολογητικά αίτησης ελλιμενισμού

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 1. Έγγραφο εθνικότητας σκάφους.
 2. Βεβαίωση ασφάλισης σε ισχύ.
 3. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
 4. Σε περίπτωση που ως αντίκλητος ορίζεται άλλο πρόσωπο από το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτη του σκάφους απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για τον διορισμό αντικλήτου και αντίστοιχα Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία συμπληρώνεται από τον αντίκλητο περί αποδοχής του διορισμού του.
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη φυσικού προσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου.
 6. Υπογραφή Αίτησης και Σύμβασης Ελλιμενισμού Σκάφους.
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 1. Έγγραφο εθνικότητας σκάφους.
 2. Βεβαίωση ασφάλισης σε ισχύ.
 3. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
 4. Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας με τη σχετική καταχώριση στο οικείο Μητρώο που ανήκει η εταιρεία (ΓΕΜΗ, Μητρώο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κτλ.).
 5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η ή πρόσφατη βεβαίωση ΝΕΠΑ.
 6. Σε περίπτωση που ως αντίκλητος της εταιρείας ορίζεται άλλο πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ν. 1599/86, για τον διορισμό αντικλήτου και αντίστοιχα Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία συμπληρώνεται από τον αντίκλητο περί αποδοχής του διορισμού του.
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας καθώς και του τυχόν αντικλήτου.
 8. Υπογραφή Αίτησης και Σύμβασης Ελλιμενισμού Σκάφους.
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 1. Έγγραφο Εθνικότητας.
 2. Επαγγελματική απόφαση σε ισχύ– βεβαίωση καταχώρησης στο e-μητρώο.
 3. Βεβαίωση ασφάλισης σε ισχύ.
 4. Πιστοποιητικό καταμέτρησης.
 5. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
 6. Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκάφη ανω των 12μ.
 7. Σε περίπτωση που ως αντίκλητος ορίζεται άλλο πρόσωπο από το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτη του σκάφους απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για τον διορισμό  αντικλήτου και αντίστοιχα Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία συμπληρώνεται από τον αντίκλητο περί αποδοχής του διορισμού του.
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη φυσικού προσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου.
 9. Υπογραφή Αίτησης και Σύμβασης Ελλιμενισμού Σκάφους.
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 1. Έγγραφο Εθνικότητας.
 2. Επαγγελματική απόφαση σε ισχύ – βεβαίωση καταχώρησης στο e-μητρώο.
 3. Βεβαίωση ασφάλισης σε ισχύ.
 4. Πιστοποιητικό καταμέτρησης.
 5. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
 6. Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας συνοδευόμενο από τη σχετική καταχώριση στο οικείο μητρώο που ανήκει η εταιρεία (ΓΕΜΗ, Μητρώο Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κτλ.).
 7. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η ή πρόσφατη βεβαίωση ΝΕΠΑ.
 8. Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκάφη ανω των 12μ.
 9. Σε περίπτωση που ως αντίκλητος της εταιρείας ορίζεται άλλο πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ν. 1599/86, για τον διορισμό αντικλήτου και αντίστοιχα Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία συμπληρώνεται από τον αντίκλητο περί αποδοχής του διορισμού του.
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας καθώς και του τυχόν αντικλήτου.
 11. Υπογραφή Αίτησης και Σύμβασης Ελλιμενισμού Σκάφους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Για την υποβολή της αίτησης ελλιμενισμού, είναι απαραίτητα τα πρωτότυπα έγγραφα του σκάφους.
 • Για ανανέωση παραμονών σκάφους που έχει ήδη δηλωθεί:
  1. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν αλλαγή ή μη στα ανωτέρω έγγραφα. Σε περίπτωση μεταβολής αυτών απαιτείται να προσκομίζονται τα τυχόν νέα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μεταβολή.
  2. Η ανανέωση περιόδου παραμονής γίνεται σε ειδικό πεδίο της ισχύουσας αιτήσεως

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ PDF