ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης (σύστημα CCTV) στη Μαρίνα Αλίμου από την εταιρία με την επωνυμία  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, ΑΦΜ 801197209, Aρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151536301000),  (εφεξής η «Εταιρεία»).
Η Εταιρεία έχει συνάψει την από 13/05/2020 Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου, για περίοδο σαράντα (40) ετών (το «Έργο» ή «Παραχώρηση») με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), το Ελληνικό Δημόσιο («ΕΔ») και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία («ΕΤΑΔ») υπό τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιγράφονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και στα λοιπά συμβατικά κείμενα που έχουν υπογραφεί για το Έργο, ενώ από 01/01/2021 («Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης»), η εταιρία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» είναι ο διάδοχος φορέας λειτουργίας και διαχείρισης της Μαρίνας Αλίμου.
Η παρούσα Πολιτική καταγραφής προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (εφεξής η «Πολιτική»), ως σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και περαιτέρω ενημέρωσης στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες/αντισυμβαλλομένους/εργαζόμενους της Μαρίνας Αλίμου (εφεξής οι «Χρήστες») αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων δυνάμει του ως άνω συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Επίσης,  η Πολιτική αυτή περιλαμβάνει μία περιγραφή των δικαιωμάτων των Χρηστών της Μαρίνας, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους  δεδομένων και εξηγεί επίσης τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Εταιρία στο πλαίσιο αυτό  καθώς και πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των δεδομένων.

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ
Το εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) καταγράφει τις κινήσεις των εισερχόμενων υποκειμένων δεδομένων στον χώρο της Μαρίνας Αλίμου όπως αναλύεται παρακάτω:
Το κύκλωμα είναι εγκατεστημένο μόνο για την προστασία των ανθρώπων και των αγαθών.
Οι δυνατότητες εγγραφής ήχου δεν είναι ενεργοποιημένες.
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης  δεν χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους ή για την καταγραφή των κινήσεων και συνηθειών των Χρηστών της Μαρίνας, παρά μόνο για την ευχερέστερη εποπτεία και ασφάλεια στους κοινόχρηστους χώρους αυτής, όπου λόγω της μεγάλης αξίας αγαθών που βρίσκονται εντός της Μαρίνας, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων, όπως η επισκόπηση του χώρου μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης, για να επιτευχθεί η προστασία των  αγαθών, εμπορευμάτων, περιουσιακών στοιχείων   και προσώπων στον εποπτευόμενο χώρο της Μαρίνας Αλίμου.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩN
Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης , σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»), τον Ν. 4624/2019, ως ισχύει, τις σχετικές Οδηγίες της  Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών») και τις σχετικές Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (Guideline 3/2019 on processing of personal data through video devices).
Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει σε πολλαπλά καίρια σημεία στους κοινόχρηστους χώρους της Μαρίνας Αλίμου, ενημερωτικές πινακίδες, σύμφωνα τα πρότυπα και τις σχετικές Οδηγίες της  Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου οι Χρήστες της Μαρίνας ενημερώνονται με σαφήνεια για τα σημεία όπου κάμερες καταγραφής είναι τοποθετημένες, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, προκείμενου οποιοσδήποτε το επιθυμεί, να αποστείλει αίτημα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (βλ. κατωτέρω υπό Θ).
Η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων δεδομένων (data minimization), για την προστασία των  αγαθών  και προσώπων στον εποπτευόμενο χώρο της Μαρίνας Αλίμου και δεν επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς άλλους πέρα από τους προκαθορισμένους και τους ως άνω περιγραφόμενους.

Γ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η  νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που καταγράφονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης,  είναι το  άρ. 6.1.γ’ και στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας αναφορικά με την ορθή φύλαξη και προστασία των σκαφών που ελλιμενίζονται στην Μαρίνα Αλίμου (αρ. 3 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, Κ.Υ.Α. Αριθ. Τ/9803, ΦΕΚ Β’ 1323/ 16-09-2003), καθώς και για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία (προστασία προσώπων και αγαθών σε περίπτωση εκνόμων συμβάντων).
Ο χώρος της Μαρίνας Αλίμου και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν, πρέπει να προστατεύονται διαρκώς  από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από σωματικές ή υλικές βλάβες στις εγκαταστάσεις του λιμένα, στα παρακείμενα σκάφη, στον εξοπλισμό και προσωπικό του λιμένα ή και σε πρόσωπα ή πράγματα τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την επίτευξη του ως άνω σκοπού επεξεργασίας, δηλαδή  συλλέγονται μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζεται η λήψη σε χώρους που αξιολογείται από τις υφιστάμενες συνθήκες ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής.
Ρητώς σημειώνεται ότι σε  καμία περίπτωση δεν γίνεται εστίαση σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, και εν γένει όπου μπορεί να υπάρχει η πιθανότητα  υπέρμετρης επέμβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών της Μαρίνας. Τέλος, κατόπιν στάθμισης, των συμφερόντων των φυσικών προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας, και του έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για την ασφάλεια του επιτηρούμενου χώρου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παρισταμένων προσώπων σε περίπτωση κινδύνου, λόγω των ανωτέρω, το τελευταίο φαίνεται να υπερτερεί.

Δ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από την ανωτέρω καταγραφή εικόνας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, έχει ανατεθεί από την Εταιρία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στην εταιρία με την επωνυμία «High Protection Iδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «HIGH PROTECTION ΙΕΠΥΑ Μ. ΕΠΕ» (εφεξής η «High Protection»), με έδρα στην Ελευσίνα Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 15, Τ.Κ. 19200, με αρ. ΓΕΜΗ 009523501000, Α.Φ.Μ.: 997731028 Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας), η οποία επεξεργάζεται τα καταγεγραμμένα δεδομένα ως εκτελούσα την επεξεργασία, δυνάμει σύμβασης που έχει υπογράψει η Εταιρία με την G4S, όπου προβλέπονται επακριβώς οι όροι και οι υποχρεώσεις των μερών αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ, στα άρθρα 24 και 28.

Η πρόσβαση στο υλικό καταγραφής είναι διαβαθμισμένη σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρίας και της εκτελούσας την επεξεργασία εταιρείας High Protection, ενώ απευθείας εικόνα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν μόνο συγκεκριμένοι και εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της Εταιρίας και της High Protection.
Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για την παρακολούθηση του συστήματος καταγραφής, είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας και για την επιτρεπόμενη χρήση των προσωπικών δεδομένων που καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, και δεσμεύονται από σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται, δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία.
Κατ’ εξαίρεση τα δεδομένα σας δύνανται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές καθώς και άλλους τρίτους όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενης μεταξύ άλλων της συμμόρφωσής της Εταιρείας σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς επίσης και σε περίπτωση εκνόμων συμβάντων, όπου αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές ή/και λιμενικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ζητούν νομίμως δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα στο πλαίσιο διερεύνησης και προκαταρκτικής εξέτασης των ως άνω συμβάντων, ενώ σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται άμεσα ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

Ε. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Για την επιτήρηση των εγκαταστάσεων της Μαρίνας Αλίμου, έχουν εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται (σε λειτουργία από  01/01/2021)  ψηφιακές (IP) σταθερές κάμερες τύπου bullet, καθώς και κινητές κάμερες (PTZ) με δυνατότητα στρέψης, οι οποίες υποστηρίζουν λογισμικό ενσωμάτωσης αλγόριθμων ανάλυσης της εικόνας (Video Content Analytics), και οι οποίες αποτελούν το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Μαρίνας.
Οι ως άνω  κάμερες δεν καταγράφουν ήχο ενώ, κατά κύριο λόγο, επιτηρούν τους χώρους ελλιμενισμού σκαφών (προβλήτες και κρηπιδώματα), τον χώρο διαχείμασης και τον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου της Μαρίνας. Τα δεδομένα καταγραφής συνίστανται σε οπτικά δεδομένα. Τα δεδομένα και ο έλεγχος του συστήματος καταλήγουν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο Διοικητήριο της Μαρίνας, όπου  βρίσκεται ο Χώρος Ελέγχου της εγκατάστασης (Control Room), εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί ο αντίστοιχος εξοπλισμός συλλογής-καταγραφής των δεδομένων, παρακολούθησης των καμερών και  βρίσκεται η θέση εργασίας του χειριστή-φύλακα. Το δίκτυο  επιτρέπει τη μεταφορά εικόνας, που λαμβάνεται από την κάθε κάμερα, σε πραγματικό χρόνο στον εξοπλισμό του κέντρου ελέγχου. Τα δεδομένα video – εικόνας,  κωδικοποιούνται με αλγόριθμο συμπίεσης και  αποθηκεύονται στα μέσα αποθήκευσης.
Η περίοδος διατήρησης των καταγεγραμμένων από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης προσωπικών δεδομένων είναι δέκα (10) ημέρες,  με εξαίρεση τις περιπτώσεις συμβάντων σε βάρος προσώπου ή αγαθών, οπότε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα για το συγκεκριμένο συμβάν διατηρούνται σε χωριστό αρχείο για τριάντα (30) ημέρες.
Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διατήρησης των καταγεγραμμένων προσωπικών δεδομένων, ήτοι μετά την παρέλευση των ως άνω δέκα (10) ημερών, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί, διαγράφονται αυτόματα.

ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η  Εταιρεία  στα πλαίσια της συγκεκριμένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει τα κάτωθι εφαρμοζόμενα μέτρα Ασφάλειας Πληροφοριών:

  • Οι υπολογιστές των χρηστών διαθέτουν λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus).
  • Εφαρμόζονται μηχανισμοί ελέγχου φυσικών προσβάσεων στις εγκαταστάσεις  της Μαρίνας.
  • Εφαρμόζονται μέτρα φυσικής προστασίας του κρίσιμου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία (π.χ. δομημένη καλωδίωση, κ.λπ.).
  • Εφαρμόζονται μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές (π.χ. σύστημα πυρασφάλειας, κ.λπ.). Κωδικοί πρόσβασης των χρηστών στο  λογισμικό  που υποστηρίζει  το σύστημα επιτήρησης.
  • Εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας σε επίπεδο λογισμικού για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων.
  • Γίνεται συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επεξεργασίας.

Τα ως άνω μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η Εταιρεία, επικαιροποιούνται είτε σε τακτική βάση είτε κατά περίπτωση, λόγω τυχόν συνδρομής  εκτάκτων συνθηκών, ούτως ώστε  τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας πληροφοριών, να είναι πάντοτε αποτελεσματικά και να παρέχουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας στις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Η. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, μόνο σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της Εταιρείας,  αναφορικά με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική,  στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι ανωτέρω  πάροχοι υπηρεσιών,  να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Επιπλέον, τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές καθώς και άλλους τρίτους όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα στο υπό Δ της παρούσης Πολιτικής.

 Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία προκειμένου να τηρεί τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και του Ν.4624/2019, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών και για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων έναντι των κινδύνων π.χ. καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αιτίας κοινολόγησης/προσπέλασης, μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης-αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο, η ακεραιότητα, η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν των προαναφερομένων, καθώς επίσης επεξεργάζεται μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας, η οποία πάντοτε λαμβάνει χώρα σύννομα και σύμφωνα με το πνεύμα και τους όρους του Γενικού  Κανονισμού, του Ν.4624/2019 και της κείμενης νομοθεσίας.
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται νόμιμα καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Ως υποκείμενο των δεδομένων, ο οποιοσδήποτε έχει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαίωμα πρόσβασης στα καταγεγραμμένα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς επίσης και το δικαίωμα να λαμβάνει τα ως άνω δεδομένα που τον αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα φορητότητας), δικαίωμα διόρθωσης εφόσον τα δεδομένα του δεν είναι ακριβή, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, εκτός αν η τήρησή του είναι υποχρεωτική από το νόμο, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και εν γένει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού.

Πιο συγκεκριμένα και ειδικότερα ως προς το δικαίωμα πρόσβασης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
Το εκάστοτε υποκείμενο, μπορεί να απευθύνει γραπτό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], αιτούμενο κατ’ αρχήν την πρόσβαση στα καταγεγραμμένα προσωπικά του δεδομένα, και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί  να ζητήσει τη διαγραφή αυτών.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα ανταποκριθεί στο εν λόγω αίτημα του υποκειμένου εντός  δεκαπέντε (15) ημερών, οπότε και θα ενημερώσει το υποκείμενο για την πορεία του αιτήματός του καθώς και για την υλοποίηση αυτού. Κατόπιν του ως άνω αιτήματος του υποκειμένου περί διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του, η Εταιρεία διαγράφει τα καταγεγραμμένα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος υποκειμένου, εφόσον δεν υφίσταται εκ του νόμου ή οποιουδήποτε εν ισχύ κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής, υποχρέωση ή διάταξη που να επιτάσσει την τήρηση των καταγεγραμμένων προσωπικών δεδομένων.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Εφόσον ασκηθεί  οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα (πλην του δικαιώματος πρόσβασης και διαγραφής των δεδομένων, κατά τα προεκτεθέντα) του εκάστοτε υποκειμένου, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος  εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, οπότε και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση  για την πορεία αυτού. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο, εκτός και αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγονται για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο αιτών θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.
Περαιτέρω, η Εταιρεία μας θα ενημερώσει το υποκείμενο  για τυχόν παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων, σε περίπτωση που η εν λόγω παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτού  και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 6475600, E-mail: [email protected]r, https://www.dpa.gr/) εφόσον θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του  όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, και δεν έχει ικανοποιηθεί από την απόκριση της Εταιρίας, ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας.

Ι. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή την παρούσα Πολιτική. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο www.alimos-marina.gr ενώ η παρούσα Πολιτική διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Διοικητήριο της Μαρίνας Αλίμου (γραφείο κίνησης). Ο Χρήστης θα πρέπει να επανεξετάζει την Πολιτική για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες και η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης κάθε Χρήστη ξεχωριστά για τα δικαιώματά του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01/01/2021